KAIKObase specifications

Information


Unique identifier OMICS_05800
Name KAIKObase
Restrictions to use None
Maintained Yes

Taxon


  • Invertebrates
    • Bombyx mori

Maintainer


  • person_outline Kimiko Yamamoto <>

Publication for KAIKObase

KAIKObase institution(s)
Mitsubishi Space Software Co Ltd, Takezono, Tsukuba, Ibaraki, Japan

KAIKObase reviews

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star

Be the first to review KAIKObase