Jaime Freitas's avatar image
Jaime Freitas - Researcher • Doctorate/PhD
Jaime Freitas's avatar image
Upload a photo

Jaime Freitas

Researcher • Doctorate/PhD

University of Porto • Instituto de Biologia Molecular e Celular • Porto, Portugal

Skills and expertise

Omics and technologies

  • WGS analysis
  • RNA-seq analysis
  • Gene expression microarray analysis

Languages

  • English