Xiaojuan wang's avatar image
Xiaojuan wang - Bioinformatician • Master's degree
Xiaojuan wang's avatar image
Upload a photo

Xiaojuan wang

Bioinformatician • Master's degree

shanxi normal university • Anxiang, China

Skills and expertise

Maths and IT

  • Bioinformatics
  • Software Engineering

Life Science

  • Biology