Ilya Flyamer's avatar image
Ilya Flyamer
Ilya Flyamer's avatar image
Upload a photo

Ilya Flyamer

Medical Research Council • Medical Research Council Institute of Genetics and Molecular Medicine • Edinburgh, United Kingdom

Skills and expertise

Nothing to show